• Imprimeix

Gestió d'informes unificada GI-1

GI-1

Gestió d’Informes Unificada en tràmits de planejament urbanístic i projectes en sòl no urbanitzable

 

En el marc de les millores organitzatives de l’Administració de la Generalitat a Girona,  el projecte GI-1 té per objecte agilitzar el procés de tramitació dels procediments que requereixen la petició d’informes transversals a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i que s’inicià amb el tràmit de sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació del planejament urbanístic que es va implementar en fase pilot a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Girona i s’està estenent progressivament a tot el territori.

A partir del proper 14 de setembre de 2015, els ajuntaments disposaran de nous serveis electrònics per fer la sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació de projectes en sòl no urbanitzable, que s’afegirà a la sol·licitud d’informes sectorials per a la tramitació de planejament urbanístic existent fins ara. Des de la Delegació Territorial del Govern es farà la gestió i la tramesa dels informes sol·licitats i, des de la Comissió Territorial d’Urbanisme, s’efectuarà la tramitació del procediment de projectes i actuacions en sòl no urbanitzable.

Aquest sistema de tramitació suposa un estalvi en temps i en cost econòmic, ja que la documentació associada a aquests tràmits s’haurà de presentar en format electrònic, adjuntant-la al formulari de sol·licitud o dipositant-la a la plataforma habilitada amb aquesta finalitat.

Per ampliar aquesta informació, es pot consultar al catàleg de serveis de la plataforma EACAT. Per a qualsevol dubte us podeu dirigir a la Delegació Territorial del Govern mitjançant la bústia de correu electrònic BustiaGI1.girona@gencat.cat o el telèfon 872.975.345.

 

Prestador del catàleg de tràmits a l’EACAT

Nom del servei a l’EACAT

Gestor documental “Alfresco” del Departament de Territori i Sostenibilitat

Departament de la Presidència

Sol·licitud d’informes sectorial per a la tramitació del planejament urbanístic, adreçat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat dels àmbits de Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 La documentació del pla urbanístic es diposita prèviament al gestor documental “Alfresco”.

Departament de la Presidència

Sol·licitud d’informe sectorials per a projectes en sòl no urbanitzable,  adreçat a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat dels àmbits de Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 La documentació del projecte s’annexa al formulari.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Sol·licitud a la Comissió Territorial d’urbanisme d’informe preceptiu per actuacions específiques en sòl no urbanitzable, (article 47 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística) dels àmbits de Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 La documentació del projecte s’annexa al formulari.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Sol·licitud a la Comissió Territorial d’urbanisme d’informe preceptiu per actuacions en sòl no urbanitzable,  article 59 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, dels àmbits de Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 La documentació del projecte s’annexa al formulari.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme sobre actuacions en sòl no urbanitzable dels àmbits de Girona, Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 La documentació del projecte s’annexa al formulari.