• Imprimeix

Registre

OAC

L'OAC a Girona és una oficina de registre de la Generalitat i, per tant, és responsable de registrar d’entrada tots els documents que la ciutadania adreça a les administracions públiques i de traslladar-los a la unitat competent per a la seva resolució.

Formularis de presentació de documentació en l’oficina de registre

Per fer qualsevol sol·licitud o comunicació a la Generalitat, podeu fer servir el formulari de sol·licitud.

Quan vulgueu aportar documentació que fa referència a un expedient concret, heu d'omplir el formulari de comunicació de presentació de documents indicant clarament l’òrgan destinatari per facilitar la seva arribada en termini.

   

Registre electrònic

Alternativament a la presentació de documentació en paper, les persones de l’OAC a Girona us poden assessorar sobre la utilització del Registre general electrònic de la Generalitat per a la presentació telemàtica de les sol·licituds o comunicacions que adreceu a l’Administració de la Generalitat.

Aquest canal us garanteix la presentació de documentació les 24 hores del dia i el seu seguiment posterior. Podeu accedir-hi entrant al web de tramits.gencat.cat, cercant el tràmit Petició genèrica per a la presentació de la documentació i accedint a la Meva Carpeta per al seu seguiment posterior.